0186 - 78 56 55

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fysiek Plus Fysiotherapie

Artikel 1: Definities
1. Behandelaar: Degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst.
2. Behandelovereenkomst: De overeenkomst tussen de patiënt en Fysiek Plus Fysiotherapie met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg.
3. Patiënt: Degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt.
4. Bevestiging Behandelovereenkomst: Document waarin de patiënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling, alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling.
5. Behandelprogramma: Een op de patiënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten.
6. Fysiek Plus Fysiotherapie: Gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77557972

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Fysiek Plus Fysiotherapie en de patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt.
3. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het KNGF opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
4. Wanneer u een dienst bij ons afneemt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.
5. Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website en in de praktijkmap van Fysiek Plus Fysiotherapie raadplegen.
6. Fysiek Plus Fysiotherapie is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3: Totstandkoming Behandelovereenkomst
1. De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.
3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma, alsmede deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Verplichtingen Behandelaar
1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
2. De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt.
4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5: Verplichtingen Patiënt
1. De patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.
2. Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.
3. De patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
4. Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren en bij overmacht minimaal 2 uur van tevoren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht. Dit geldt ook als patiënt te laat is voor een afspraak en er geen tijd meer is voor een behandeling.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als patiënt en Fysiek Plus Fysiotherapie.
2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
3. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.
4. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur.
5. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
6. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiek Plus Fysiotherapie en/of Infomedics vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Artikel 7: Kwaliteit
1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Onze fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centrale Kwaliteitsregister van het Keurmerk Fysiotherapie en in het B.I.G.-register. Onze oefentherapeuten zijn geregistreerd in het Centrale Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Fysiek Plus Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
2. Fysiek Plus Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fysiek Plus Fysiotherapie tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiek Plus Fysiotherapie ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
4. Fysiek Plus Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Fysiek Plus Fysiotherapie voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Fysiek Plus Fysiotherapie te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Fysiek Plus Fysiotherapie strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Fysiek Plus Fysiotherapie.
7. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan Fysiek Plus Fysiotherapie is betaald, met een maximum van € 1.000,00.
9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fysiek Plus Fysiotherapie tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiek Plus Fysiotherapie ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Artikel 9: Overige Voorwaarden
1. Fysiek Plus Fysiotherapie kan de patiënt opnemen in een nieuwsbriefbestand en patiënt voorzien van periodieke informatie die voor hem/haar van belang is. Dit bestand is strikt persoonlijk en wordt onder geen beding aan derden verstrekt.
2. Eventuele klachten kunt u bij voorkeur kenbaar maken bij uw behandelend therapeut of schriftelijk indienen bij de praktijkhouder.
3. Als de klachtenbehandeling niet naar wens verloopt, kan de patiënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het Keurmerk Fysiotherapie. Deze kan optreden als bemiddelaar of helpen bij het indienen van een klacht.
4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fysiek Plus Fysiotherapie is gevestigd.

Artikel 10: Privacy
1. Voor de goede uitvoering van de behandelovereenkomst is de behandelaar gerechtigd persoonsgegevens van de patiënt te verwerken. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. De patiënt heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens. De praktijk respecteert dat recht en houdt zich aan de voorschriften die de AVG daaromtrent stelt. Meer informatie vindt u in ons privacyreglement.

Algemene Voorwaarden Fysiek Plus Fitness

Artikel 1: Definities
1.1 Sportschool: De exploitant van de fitnessfaciliteiten, genaamd Fysiek Plus Fitness.
1.2 Lid: Elke natuurlijke persoon die een lidmaatschapsovereenkomst met de Sportschool heeft afgesloten.
1.3 Lidmaatschap: De overeenkomst tussen de Sportschool en het Lid, waarbij het Lid toegang krijgt tot de faciliteiten en diensten van de Sportschool.
1.4 Faciliteiten: De sport- en fitnessruimten, kleedkamers, douches en andere ruimtes en voorzieningen die de Sportschool biedt.

Artikel 2: Lidmaatschap en Betaling
2.1 Aanmelding: Aanmelding voor een lidmaatschap geschiedt door het volledig en naar waarheid invullen van het inschrijfformulier en het ondertekenen van de lidmaatschapsovereenkomst.
2.2 Duur: Lidmaatschappen kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten, zoals overeengekomen in de lidmaatschapsovereenkomst.
2.3 Betaling: Betaling van het lidmaatschapsgeld dient maandelijks vooruit te geschieden via automatische incasso, tenzij anders overeengekomen.
2.4 Prijswijzigingen: De Sportschool behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Leden worden hiervan minimaal één maand van tevoren op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Beëindiging en Opzegging
3.1 Opzegging Lidmaatschap: Opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen in de lidmaatschapsovereenkomst.
3.2 Opschorting: In geval van ziekte, blessure of andere zwaarwegende redenen kan het lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort. Opschorting dient schriftelijk te worden aangevraagd en te worden ondersteund door een medische verklaring.
3.3 Ontbinding: De Sportschool behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen indien het Lid zich niet aan de huisregels houdt of zich anderszins onbehoorlijk gedraagt.

Artikel 4: Gebruik van de Faciliteiten
4.1 Openingstijden: De openingstijden van de Sportschool zijn zichtbaar op de website en in de Sportschool. De Sportschool behoudt zich het recht voor om deze tijden te wijzigen.
4.2 Huisregels: Leden dienen zich te houden aan de huisregels van de Sportschool. Deze huisregels zijn te allen tijde beschikbaar in de Sportschool en op de website.
4.3 Aansprakelijkheid: Het gebruik van de faciliteiten van de Sportschool geschiedt geheel op eigen risico. De Sportschool is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de faciliteiten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door de Sportschool.
4.4 Materiaal: Het is niet toegestaan eigen fitnessapparatuur of materialen mee te nemen en te gebruiken in de Sportschool, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend door de Sportschool.

Artikel 5: Privacy en Persoonsgegevens
5.1 Verwerking Persoonsgegevens: De Sportschool verwerkt persoonsgegevens van Leden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Een uitgebreide privacyverklaring is beschikbaar op de website van de Sportschool.
5.2 Gebruik Beeldmateriaal: De Sportschool kan tijdens evenementen en trainingen foto’s en video’s maken voor promotionele doeleinden. Leden die bezwaar hebben tegen het gebruik van hun beeldmateriaal, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken.

Artikel 6: Slotbepalingen
6.1 Wijzigingen Algemene Voorwaarden: De Sportschool behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden ten minste één maand voor inwerkingtreding aan de Leden bekendgemaakt.
6.2 Toepasselijk Recht: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de lidmaatschapsovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Sportschool is gevestigd.